Opis kandydata

Udostępnij:

Tytuł: Wpływ rzeźby terenu na zagospodarowanie terenu w Komorowicach Krakowskich. Studium przypadku

Opiekun naukowy: Marek Wójtowicz
Szkoła: Liceum Ogólnokształcące Katolickiego Towarzystwa Kulturalnego w Bielsku-Białej

Zagospodarowanie terenu jest cechą środowiska geograficznego, które może być determinowane przez różne czynniki przyrodnicze i antropogeniczne. Komorowice Krakowskie będące częścią miasta Bielska-Białej stanowią interesujący obszar badań z powodu swojej urozmaiconej rzeźby i bogatej historii rozwoju przestrzennego. W celu określenia tego, w jaki sposób i w jakim stopniu rzeźba wpływa na użytkowanie ziemi, sporządziłem odpowiednią mapę. Na podstawie numerycznego modelu terenu obliczyłem średni spadek fragmentów badanego obszaru i zestawiłem go z dominującym użytkowaniem ziemi. Na badanym obszarze rzeźba terenu w znacznym stopniu determinuje występowanie wód stojących, lasów, łąk, pól uprawnych i terenów mieszkalnych. Czynniki antropogeniczne wywierają mniejszy, aczkolwiek dość ważny wpływ.