Opis kandydata

Udostępnij:

Kacper Grudniewski

Badanie jakości wody jeziora Zajezierskiego na podstawie makrofauny bezkręgowej

Opiekun naukowy: Agnieszka Rośleń

Szkoła: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Kwidzynie

Celem pracy badawczej była ocena jakości wody jeziora Zajezierskiego, położonego na terenie miasta Sztum, na podstawie makrofauny bezkręgowej. W tym celu określono jej skład oraz liczebność zebranych bezkręgowców. 3 z 6 stanowisk badawczych znajdowały się na północnym brzegu, a pozostałe 3 na południowym. Północna część bezpośrednio graniczy z miastem, a południowa z niewielkim lasem oraz polami. Analizując wyniki, stosując wskaźnik odporności na zanieczyszczenia można zauważyć dominację bezkręgowców należących do III grupy odpornościowej, co świadczy o mało zadowalającym stanie wód jeziora. Różnice występują również pomiędzy stanowiskami znajdującymi się na północnym i południowym brzegu jeziora. Stan jakości wody w badanym jeziorze został oceniony stosując wskaźnik biotyczny TBI.